INTEGRITETSPOLICY

the english version

1 Så här ser Pelam Engineering AB på det uppdaterade Integritetsskyddet

För oss på Pelam Engineering AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att köpa en produkt, tjänst eller är i kontakt med oss.

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter
  • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter

2 Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Pelam Engineering AB behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

3 Personuppgiftsansvar

Pelam Engineering AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

4 Kontaktuppgifter

Pelam Engineering AB Box 10158 434 22 Kungsbacka E-post: dataskydd@pelam.com

5 Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Pelam Engineering AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du bokar en utbildning eller när du kontaktar oss via t.ex. brev, mail, telefon och sms. Skickar du mail till oss eller kontaktar oss på telefon eller via Skype eller annan kommunikationsapplication anses du samtycka till att vi får ha dina personuppgifter i våra motsvarande system för hantering av kontakten, d.v.s dina uppgifter hanteras av våra medarbetare i vårt mailsystem, Skype eller annan kommunikationsapplikation du eller våra medarbetatre finner lämpligast och på de enheter som avänds av våra medarbetare, så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

6 Uppgifter som vi kan komma att behandla

6.1 När du köper en produkt eller tjänst av oss
PERSONUPPGIFTER Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, Vid bruk av produkt/tjänst. Eventloggar för felsökning av vår produkt eller tjänst. Kan innehålla användarid. IP nummer, Datornamn, domännamn, loggtidpunkt ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Avtal samt rättslig förpliktelse. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
6.2 När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster
PERSONUPPGIFTER Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, avdelning, roll/befattning, ev. partner-ID. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Berättigat intresse eller samtycke. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
6.3 När du besöker vår hemsida
PERSONUPPGIFTER Språkinställningar, webbläsarinställningar, användning av vår webb, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och marknadsföringssystem). ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Berättigat intresse. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
6.4 När du är med på bild eller video
PERSONUPPGIFTER Bild, video. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN När du besöker event eller genomför en utbildning kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte. När du använder en bild i dina kontaktuppgifter i de system du använder för att kontakta oss. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Berättigat intresse. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
6.5 När du medverkar som referens eller i ett uttalande
PERSONUPPGIFTER Video, bild, namn, företag, e-postadress, uppdrag. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Samtycke. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.
6.6 När du besöker vårt kontor
PERSONUPPGIFTER Video (kameraövervakning vid utlösning av brand och inbrottslarm). ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN För att kunna tillhandahålla bevismaterial till myndighet vid inbrott eller stöld. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Berättigat intresse. LAGRINGSTID Filmerna raderas automatiskt efter 21 dygn.
6.7 När du söker jobb eller uppdrag hos oss
PERSONUPPGIFTER Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Rekrytering samt nödvändig dokumentation. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse.
6.8 När du är anställd hos oss
PERSONUPPGIFTER Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV. Bankkontouppgifter för betalning av lön. All lagreglerad information och våra förpliktelser som rör din anställning Vi kan även komma att inhämta kontaktuppgifter till närstående via blankett och samtycke från dem. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Nödvändig dokumentation samt för Marknadsföring av dina och våra tjänster RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter under din anställningstid samt maximalt 2 år efter avslutat anställning med hänvisning till rättslig förpliktelse.
6.9 När du är leverantör åt oss
PERSONUPPGIFTER Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Säkerställa en fungerande verksamhet. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Avtal och rättslig förpliktelse. LAGRINGSTID Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

7 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Pelam Engineering AB kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt. Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Pelam Engineering AB kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

8 Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Persondata som lagras i våra system kan komma att behandlas av vår personal i våra system vid resor utanför EU/EES

9 Dina rättigheter

RÄTT TILL ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket. RÄTT TILL TILLGÅNG Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information. RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR OCH RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta. RÄTT TILL DATAPORTABILITET Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

10 Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Pelam Engineering AB, dataskydd@pelam.com . Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more